Welcome

Blast chiller and Shock Freezer

Blast chiller and Shock Freezer

เครื่องแช่เยือกแข็ง (Blast chiller and Shock Freezer)

เป็นเครื่องลดอุณหภูมิอาหารอย่างรวดเร็ว ด้วยการลดอุณหภูมิของอาหารให้ต่ำกว่า -18 องศาเซลเซียส โดยน้ำในอาหารจะเปลี่ยนสถานะเป็นน้ำแข็ง ซึ่งเป็นกรรมวิธีการถนอมอาหารที่คงความสด และรักษาคุณภาพอาหารได้ดีกว่าการถนอมอาหารด้วยวิธีอื่นๆ และใช้ได้ดีกับอาหารแทบทุกชนิด เช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ หรืออาหารที่ผ่านการปรุงสุกเพื่อเป็นอาหารพร้อมรับประทาน เช่น ติ่มซำ ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป โดยการแช่เยือกแข็งสามารถใช้ร่วมกับกรรมวิธีการแปรรูปอาหารวิธีอื่น เช่น การพาสเจอร์ไรซ์ การทำให้เข้มข้น การฉายรังสี หรือการหมัก เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาอาหารให้ยาวนานขึ้น การแช่เยือกแข็ง ไม่ได้เป็นกรรมวิธีที่มุ่งทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสียหรือมุ่งทำลายจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค แต่เป็นการรักษาคุณภาพ และป้องกันการเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ตลอดจน ป้องกันการเกิดผลึกใหม่ของน้ำแข็ง ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสื่อมคุณภาพ 

 
Blast chiller คือ

 + 90 ° C ==> + 3 ° C 

การลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วบวกจาก + 95 องศาเซลเซียส >> + 3 องศาเซลเซียส
อาหารทุกชนิดที่ปรุงสุกจากนั้นอาหารจะค่อยๆเย็นลง ทำให้อาหารที่ปรุงสูญเสียคุณภาพที่ดีที่สุด เหตุผลหลักคือการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรียสูงมากที่เกิดขึ้นในขณะที่อาหารที่มีอุณหภูมิระหว่าง + 65 ° C ถึง 10 ° + C    

Tecnomac ในโหมด Blast chiller ลดอุณหภูมิที่แกนหลักของอาหารที่ปรุงสดใหม่ขึ้นถึง + 3 องศาเซลเซียส ในเวลาน้อยกว่า 90 นาทีซึ่งจะช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อแบคทีเรีย และการคายน้ำของอาหาร ผลลัพธ์ที่ได้คือการรักษาคุณภาพสีและกลิ่นของอาหาร

 

Shock Freezing คือ

 + 90 ° C ==> - 18 ° C 

การลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วบวกจาก + 95 องศาเซลเซียส >> - 18 องศาเซลเซียส

Tecnomac ในโหมด Shock Freezing ลดอุณหภูมิที่แกนหลักของอาหารที่ปรุงสดใหม่ จาก + 95 องศาเซสเชียส ถึง - 18 องศาเซลเซียส ในเวลาน้อยกว่า 240 นาทีซึ่งจะทำให้โมเลกุลของน้ำในอาหารตกผลึกเป็นโมลกุลขนาดเล็ก กระจายทั่วชิ้นอาหาร ซึ่งมีผลต่อคุณภาพของอาหาร และยังสามารถเก็บใว้ใด้นาน

 

 

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

6 รายการ(s)

แนวตั้ง รายการ

ตั้งค่าตามลำดับมากไปน้อย

6 รายการ(s)