Welcome

ร่วมเป็นครอบครัวบ้านน้ำแข็ง

 

 
  Marketing Executive   พนักงานฝึกงานซ่อมบำรุง
  Qualifications  

Qualifications

  เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี   เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
  วุฒิปริญญาตรีด้านการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง   วุฒิ ปวช. หรือ ปวส. สาขาวิชาการไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้อง
  มีประสบการณ์ด้านการตลาดมาอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป   มีใจรักงานบริการ มีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีวินัย
  สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้   ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คล่องตัว และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้   สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบอนุญาตขับขี่ รวมถึงมียานพาหนะ 
  สามารถขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง   เป็นของตนเองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  สามารถออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว รวมถึงทำงานล่วงเวลาได้ ในกรณีเร่งด่วน   สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์ และทำงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
  มีระเบียบวินัยในการทำงาน และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี    
  ใช้ Internet และ E-mail ได้    
  Job Description   Job Description
 

วางแผนกลยุทธิ์ทางการตลาด การจัดกิจกรรมงาน event ประสานงานกับ

ฝ่ายขายจัดกิจกรรมการตลาดการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์

  ซ่อมบำรุงเครื่องน้ำแข็ง ให้ลูกค้าภายในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว